Algemene voorwaarden - OnlineHuiswerkklas.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden OnlineHuiswerkklas.nl

Definities:

 1. OnlineHuiswerkklas.nl (éénmanszaak) ingeschreven als OnlineHuiswerkklas.nl bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr: 69140995 0000.
 2. De Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie OnlineHuiswerkklas.nl een Overeenkomst sluit, in de regel: de ouders/verzorgers van de Leerling of de Leerling zelf.
 3. De Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van OnlineHuiswerkklas.nl wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat de Leerling en de Contractant ook dezelfde kunnen zijn).
 4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen OnlineHuiswerkklas.nl en de Contractant tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 6. De Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.OnlineHuiswerkklas.nl vermelde prijzen voor de diverse door OnlineHuiswerkklas.nl aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd, tenzij anders vermeld. Indien van toepassing kunnen annuleringskosten of administratiekosten in rekening gebracht worden.
 7. De duur van de Overeenkomst: De Overeenkomst die Contractant met OnlineHuiswerkklas.nl aangaat kent een vast tarief en duurt telkens 4 weken. De overeenkomst kan ten allen tijden schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd. Facturatie alsmede huiswerkbegeleiding zal worden beëindigd na 4 weken gerekend vanaf de ingang van de eerstvolgende week. Kijk voor meer informatie over de opzegtermijn onder het kopje ”Opzegtermijn” verder op deze pagina.
 8. Afspraken OnlineHuiswerkklas.nl: zoals overhandigd tijdens het intakegesprek voor huiswerkbegeleiding of de eerste afspraak voor overige diensten.

Algemeen:

 1. De Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door OnlineHuiswerkklas.nl zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van OnlineHuiswerkklas.nl.
 3. De Contractant en de Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 4. Door de Leerling in vertrouwen aan OnlineHuiswerkklas.nl of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of de Contractant, tenzij OnlineHuiswerkklas.nl dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van OnlineHuiswerkklas.nl.
 5. Alle door OnlineHuiswerkklas.nl geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van OnlineHuiswerkklas.nl. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van OnlineHuiswerkklas.nl vermeld wordt, OnlineHuiswerkklas.nl uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 6. De openingstijden staan op OnlineHuiswerkklas.nl vermeld.
 7. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is OnlineHuiswerkklas.nl volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is OnlineHuiswerkklas.nl hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 8. OnlineHuiswerkklas.nl biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. OnlineHuiswerkklas.nl verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.
 9. Het is niet mogelijk om een ander persoon dan Leerling gebruik te laten maken van zijn/haar onderwijsdienst. Voor een familielid of vriend dient een nieuwe samenwerking te worden aangegaan.
 10. In gevallen van overmacht voor OnlineHuiswerkklas.nl kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. OnlineHuiswerkklas.nl is hiervoor niet aansprakelijk.
 11. De Leerling kan geschorst worden indien de Leerling zich niet houdt aan de Afspraken van OnlineHuiswerkklas.nl indien sprake is van aanhoudend storend of bedreigend gedrag of indien de Leerling onder invloed van alcohol of drugs verschijnt in een online-huiswerkklas van OnlineHuiswerkklas.nl. Dit ter beoordeling van OnlineHuiswerkklas.nl onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 7 van de Definities omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.
 12. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, via info@OnlineHuiswerkklas.nl (zie ook artikel 7 onder “Tarieven en Betaling”).

Tarieven en Betaling:

 1. De Contractant is aan OnlineHuiswerkklas.nl het Tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd (zie artikel 6 onder “Definities).
 2. Promotieacties van OnlineHuiswerkklas.nl zoals de ‘’proefweek’’ en de ‘’ambassadeursactie’’ gelden over het algemeen voor één week en kunnen niet worden gecombineerd. Na het gebruik maken van een promotieactie verliest contractant voor onbepaalde tijd het recht om aanspraak te maken op een andere actie.
 3. Als twee of meer kinderen uit één gezin huiswerkbegeleiding bij ons volgen, ontvangt Contractant familiekorting: €2,5 per leerling per week.
 4. Er is een kortingsactie voor het aanbevelen van onze huiswerkbegeleiding aan vrienden en familie. Na een aanbeveling kunnen vrienden van Contractant rekenen op extra korting op de proefweek, en ontvangt ook Contractant een beloning. Deze actie geldt niet voor kinderen uit één gezin; zij kunnen namelijk al rekenen op de algemene gezinskorting. Contractant kan géén aanspraak maken op meerdere promotieacties.
 5. OnlineHuiswerkklas.nl is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.
 6. Het opmaken van de factuur geschiedt voorafgaand elke vier weken. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door OnlineHuiswerkklas.nl aangewezen bank- of girorekening. Dit kan indirect via de IDeal betaalknop die OnlineHuiswerkklas.nl  verstuurt in iedere email die een factuur bevat, of via een directe overboeking. OnlineHuiswerkklas.nl  heeft steeds het recht om vooruitbetaling te verlangen. De betalingstermijn van iedere factuur is 14 dagen.
 7. Als de betalingstermijn wordt overschreden stuurt OnlineHuiswerkklas.nl direct een herinnering. 7 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt OnlineHuiswerkklas.nl een tweede herinnering. 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn zal OnlineHuiswerkklas.nl de samenwerking voorlopig beëindigen, in ieder geval tot dat de factuur is betaald.
 8. Als contractant in één kalenderjaar de betalingstermijn vaker dan twee keer overschrijdt nemen wij maatregelen om de samenwerking op dit vlak te verbeteren. Wij kiezen ervoor om facturen dan voortaan een week eerder te versturen (21 dagen- i.p.v. 14 dagen van tevoren). Als betaling na 21 dagen uitblijft sturen wij niet langer twee-, maar één herinnering. Als betaling zes dagen na het versturen van deze herinnering uitblijft, zal OnlineHuiswerkklas.nl de samenwerking voorlopig beëindigen, in ieder geval tot de factuur is betaald.
 9. Als de zomervakantie in de abonnementsperiode valt, loopt de facturatie (en de begeleiding) door tot en met de week waarin de laatste toets plaatsvindt. Als de school nog open is, maar de leerling géén toetsen meer heeft, stopt de begeleiding (en worden er ook geen kosten gerekend tot de begeleiding weer start). De facturatie (en de begeleiding) zal pas weer starten na de zomervakantie, direct vanaf de week waarin de leerling weer naar school gaat.
 10. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan OnlineHuiswerkklas.nl kenbaar te worden gemaakt, tenzij de Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.
 11. Het is niet mogelijk om een ander persoon dan Leerling gebruik te laten maken van zijn/haar onderwijsdienst. Voor een familielid of vriend dient een nieuwe samenwerking te worden aangegaan.
 12. Je kunt het abonnement aanpassen. Als Leerling bijvoorbeeld 8 uur per week begeleiding volgt, kan hij/zij besluiten het abonnement aan te passen naar 6 uur (of andersom).
 13. Op het moment dat Leerling wisselt van abonnementsvorm gaat de tarievenwijziging direct in vanaf de eerstvolgende week. Eventueel teveel betaalde kosten die samenhingen met het vorige abonnement, worden op de eerstvolgende factuur verrekend.
 14. Nadat er is besloten om te wisselen van abonnementsvorm, passen wij onze capaciteit hierop aan. Het is dan de eerste vier weken niet mogelijk om het abonnement opnieuw te wijzigen.
 15. Leerlingen kunnen incidenteel extra uren begeleiding afnemen. Per extra uur rekent OnlineHuiswerkklas.nl €6, met terugwerkende kracht, op de eerstvolgende factuur. OnlineHuiswerkklas.nl verplicht zichzelf om ouders altijd te informeren indien er extra uren worden afgenomen. Pas na goedkeuring worden de extra uren definitief ingepland.

Kortingsactie

 1. Wij hebben een algemene kortingsactie voor mensen die ons aanbevelen: als een contactpersoon (vrijwel altijd: leerling of ouder) ons aanbeveelt ontvangt het nieuwe contactpersoon €15 korting op de eerste factuur (proefweek); en het contactpersoon die ons aanbeveelt ontvangt €25 korting als het nieuwe contactpersoon de samenwerking na de proefweek verlengt.
 2. Een contactpersoon die ons aanbeveelt moet op dat moment klant bij ons zijn (in vrijwel alle gevallen: een leerling die begeleiding bij ons volgt of zijn/haar ouder/verzorger).
 3. Een contactpersoon die ons aanbeveelt kan ons vaker aanbevelen, en zo vaker aanspraak maken op de korting die daarbij hoort (€25).
 4. Een persoon kan slechts één keer worden aangemerkt als nieuw contactpersoon. Het is dus niet mogelijk om vaker aanspraak te maken op de korting die het nieuwe contactpersoon ontvangt (€15).
 5. Het is niet mogelijk om OnlineHuiswerkklas.nl aan jezelf aan te bevelen en op die manier aanspraak te maken op korting. Een contactpersoon die nog een samenwerking met ons aangaat word niet aangemerkt als nieuw contactpersoon.

Opzegtermijn

 1. Contractant kan de begeleiding opzeggen via email (info@onlinehuiswerkklas.nl) of telefonisch (085 877 1234).
 2. OnlineHuiswerkklas.nl hanteert een opzegtermijn van vier weken waarin huiswerkbegeleiding plaatsvindt (exclusief vakantieweken). Als contractant bijvoorbeeld in week 37 laat weten de begeleiding te willen beëindigen, loopt de facturatie en de begeleiding door tot en met week 41. Als contractant bijvoorbeeld in week 50 laat weten de begeleiding te willen beëindigen, loopt de facturatie en de begeleiding door tot en met week 3 (één week langer), omdat er in week 52 géén huiswerkbegeleiding plaatsvindt.
 3. Als contractant na de opzegtermijn opnieuw een samenwerking met OnlineHuiswerkklas.nl wil aangaan, is het eerste moment waarop hij/zij weer begeleiding bij OnlineHuiswerkklas.nl kan afnemen 8 kalenderweken weken nadat de leerling in kwestie de laatste keer huiswerkbegeleiding bij OnlineHuiswerkklas.nl heeft gevolgd.

Huiswerkbegeleiding

 1. Indien de Contractant tijdens of binnen één werkdag na het intakegesprek aangeeft de Leerling niet te willen laten starten bij OnlineHuiswerkklas.nl dan zijn geen kosten verschuldigd. Laat de Contractant na één werkdag na het intakegesprek weten de Leerling niet te willen laten starten bij OnlineHuiswerkklas.nl dan worden de kosten van de periode van de in artikel 7 van “Definities” omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.
 2. De voor huiswerkbegeleiding geldende Tarieven (maandbedragen) gelden voor vier weken huiswerkbegeleiding. Iedere vier weken ontvangt Contractant een factuur.
 3. Vakanties en feestdagen: a. In de kerstvakantie gaat OnlineHuiswerkklas.nl in de eerste week dicht. Daarnaast is OnlineHuiswerkklas.nl gesloten in de week vóór de officiële meivakantie. De andere kleine vakanties (herfst en krokusvakantie etc.) blijft OnlineHuiswerkklas.nl open en verwachten we dat de Leerling de huiswerkbegeleiding volgt. De facturatie loopt in alle gevallen door. In die vakantieweken kan OnlineHuiswerkklas.nl van te voren aan de Contractant gecommuniceerde, gewijzigde openingstijden en –dagen hanteren. OnlineHuiswerkklas.nl houdt zich aan het aantal begeleidingsuren dat in een “normale week” ook geboden zou zijn; b. Als de Leerling door schoolactiviteiten 3 aaneengesloten weken of meer geen gebruik kan maken van OnlineHuiswerkklas.nl , dan geeft OnlineHuiswerkklas.nl op aanvraag het meerdere van twee weken korting. c. Gedurende de zomervakantie is OnlineHuiswerkklas.nl gesloten voor studiebegeleiding. Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de Leerling na de vakantie doorgaat met het gebruiken van de huiswerkbegeleiding van OnlineHuiswerkklas.nl. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald; e. De volgende feestdagen is OnlineHuiswerkklas.nl gesloten (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag met feestdagen rekening gehouden): Nieuwjaarsdag; Goede Vrijdag en tweede paasdag; Bevrijdingsdag (1x in de vijf jaar – als het ook een officiële feestdag is); Koningsdag; Hemelvaartsdag (1 dag); tweede pinksterdag; 1e en 2 e kerstdag.
 4. Bij ziekte van de Leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak-dagen (dagen waarop de Leerling zich online bij OnlineHuiswerkklas.nl zou melden), brengt OnlineHuiswerkklas.nl op aanvraag van de ouders, de daaropvolgende aaneensluitende ziektedagen niet in rekening. OnlineHuiswerkklas.nl mag vragen het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts.
 5. Leerlingen kunnen incidenteel extra uren begeleiding afnemen. Per extra uur rekent OnlineHuiswerkklas.nl €6, met terugwerkende kracht, op de eerstvolgende factuur. OnlineHuiswerkklas.nl verplicht zichzelf om ouders altijd te informeren indien er extra uren worden afgenomen. Pas na goedkeuring worden de extra uren definitief ingepland.

De Coachingsgesprekken

 1. Het vastgestelde aantal coachingsgesprekken is 1x per week. OnlineHuiswerkklas.nl streeft ernaar dit gesprek op een vast moment plaats te laten vinden. OnlineHuiswerkklas.nl  behoudt zichzelf het recht om het coachingsgesprek, in overleg met Leerling, af en toe te verzetten.
 2. Vanaf het moment dat de inschrijving via het intakegesprek bevestigd is, neemt OnlineHuiswerkklas.nl één week voor het plannen van het eerste coaching gesprek
 3. Tijdens het wekelijkse coachingsgesprek wordt er samen met de Leerling bepaald wanneer er huiswerkbegeleiding wordt afgenomen.
 4. Coachingsgesprekken mogen door de Leerling slechts verzet worden tijdens een eerdere Coachingsgesprek, mits de docent op de nieuwe datum beschikbaar is.
 5. Als een Coachingsgesprek van de kant van de Leerling afgezegd wordt (dit geldt ook voor ziekte), kan er geen nieuwe planning worden vastgesteld en zal de planning van de week voorafgaande aan het Coachingsgesprek worden aangehouden voor de komende week.
 6. In andere vakanties dan de zomer- en een week in de kerstvakantie, blijft OnlineHuiswerkklas.nl open en verwachten we dat de Leerling de coachingsgesprekken volgt. De facturatie loopt dan door.
 7. Tijdens de officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 4 sub d van Huiswerkbegeleiding is OnlineHuiswerkklas.nl gesloten. Coachingsgesprekken komen dan ook te vervallen. De begeleider zal in deze gevallen een ander moment inplannen voor het Coachingsgesprek.

 

Huiswerkklas:

 1. Vakanties en feestdagen: a. In kleine vakanties (herfst en krokusvakantie etc.) blijft OnlineHuiswerkklas.nl open en verwachten we dat de Leerling de huiswerkbegeleiding volgt. In de kerstvakantie gaat OnlineHuiswerkklas.nl in de eerste week dicht. Daarnaast is OnlineHuiswerkklas.nl in de week vóór de officiële meivakantie gesloten.  Weken waarin OnlineHuiswerkklas.nl dicht is voor huiswerkbegeleiding worden nooit in rekening gebracht. De facturatie loopt in alle andere gevallen door.
 2. In die vakantieweken kan OnlineHuiswerkklas.nl van te voren aan de Contractant gecommuniceerde, gewijzigde openingstijden en –dagen hanteren. OnlineHuiswerkklas.nl houdt zich aan het aantal begeleidingsuren dat in een “normale week” ook geboden zou zijn; b. Als de Leerling door schoolactiviteiten 3 aaneengesloten weken of meer geen gebruik kan maken van de diensten van OnlineHuiswerkklas.nl , dan geeft OnlineHuiswerkklas.nl op aanvraag het meerdere van twee weken korting. c. Gedurende de zomervakantie is OnlineHuiswerkklas.nl gesloten voor online huiswerkklassen. Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de Leerling na de vakantie door zal gaan met het gebruiken van de studiebegeleiding geboden door OnlineHuiswerkklas.nl. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald; e. De volgende feestdagen is OnlineHuiswerkklas.nl gesloten (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag met feestdagen rekening gehouden): Nieuwjaarsdag; Goede Vrijdag en tweede paasdag; Bevrijdingsdag (1x in de vijf jaar – als het ook een officiële feestdag is); Koningsdag; Hemelvaartsdag (1 dag); tweede pinksterdag, 1e en 2 e kerstdag.
 3. De absentie van de Leerling tijdens opening van de online huiswerkklas wordt naar de Contractant bekend gemaakt via een standaard e-mail aan het einde van de dag. Bij ziekte of andere verhindering van de Leerling wordt dit naar de huiswerkklas gecommuniceerd middels een e-mail naar info@OnlineHuiswerkklas.nl .
 4. Is de Leerling drie maal ongeoorloofd afwezig dan wordt contact opgenomen met de Contractant om de eventuele oorzaken te bespreken. Is de Leerling vijf maal ongeoorloofd afwezig dan kan hij of zij worden geschorst.

Bijlessen

 1. Een leerling die huiswerkbegeleiding volgt bij OnlineHuiswerkklas.nl, heeft de mogelijkheid om individuele bijlessen af te nemen.
 2. Vanaf het schooljaar 2020-2021 kan contractant ervoor kiezen om het vaste abonnementsbedrag te verhogen. Deze verhoging geeft een leerling per periode recht op een individuele bijles:
  €8 per week extra: één individuele bijles (60 minuten) per vier weken.
  €14 per week extra: één individuele bijles (60 minuten) per twee weken.
  €25 per week extra: één individuele bijles (60 minuten) per week.
 3. Het is niet mogelijk de bijlessen los te reserveren. Bijlessen zijn alleen af te nemen op structurele basis.
 4. OnlineHuiswerkklas.nl stelt zichzelf als doel dat een individuele bijles in iedere periode telkens op hetzelfde moment plaatsvindt
 5. OnlineHuiswerkklas.nl stelt zichzelf als doel dat een individuele bijles steeds wordt gegeven door dezelfde docent.
 6. De bijlessen zijn alleen bedoeld voor leerlingen die ook huiswerkbegeleiding bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen.
 7. Bijlessen kunnen worden afgenomen door te mailen naar info@onlinehuiswerkklas.nl. Nadat de bijlessen zijn aangevraagd neemt OnlineHuiswerkklas.nl maximaal 10 werkdagen voor het organiseren van de bijlessen.